Cmentarz Benedyktynek, ul. Winnica 1-3

1.   Dane podstawowe

              1.1.        Nazwy cmentarza (dawne i obecne)

Oficjalna nazwa w przekazach historycznych: cmentarz Benedyktynek. Przez torunian opisywany również jako cmentarz na Winnicy, przy czym należy zaznaczyć, żewedle obowiązujących podziałów administracyjnych miasta Toruń cmentarz zlokalizowany był na terenie Przedmieścia Jakubskiego, a nie osiedla Winnica.

              1.2.        Rodzaj

Cmentarz wyznaniowy, rzymskokatolicki.

              1.3.        Status

Cmentarz dawny, nieistniejący, nieupamiętniony.

              1.4.        Lokalizacja

Cmentarz położony u zbiegu ul. Lubickiej i ul. Winnica, naprzeciwko skrzyżowania ul. Lubickej z ul. Pułaskiego. Od północy ograniczony ul. Lubicką, od wschodu i zachodu nieużytkami, a od południa ul. Winnica.

Obszar niewydzielony katastralnie - obręb 57. Dawny cmentarz mieścił się na terenie działek ewidencyjnych nr 4, nr 39 oraz częściowo na działce nr 3 i nr 41. Szacunkowa powierzchnia wynosiła 0.38 ha.

              1.5.        Podmiot zarządzający

Własność parafii rzymskokatolickiej pw Św. Jakuba Apostoła w Toruniu (teren działki ewidencyjnej nr 4), ul. Rynek Nowomiejski 6, tel. (56) 622-29-24,http://parafiaswietegojakuba-torun.pl/  oraz Gminy Miasta Toruń (pozostała część byłego cmentarza), ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. (56) 611-87-77,http://www.um.torun.pl/

Obszar sklasyfikowany jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) oraz drogi (dr).

Księgi wieczyste o nr TO1T/00035746/5, TO1T/00044974/8, TO1T/00033098/3. 

              1.6.        Wpis do rejestru zabytków

Nie dotyczy. Obiekt zlikwidowany.

              1.7.        Ustalenia dotyczące cmentarza w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren zlikwidowanego cmentarza znajduje się na obszarze posiadającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miasta Torunia z 12.10.2006 nr 1159/06. Przeznaczenie obszaru (symbol J4-KDW54): podstawowe - komunikacja - droga wewnętrzna, dopuszczalne - zieleń urządzona, budowle i urządzenia infrastruktury technicznej.:

2.   Rys historyczny

Założony najprawdopodobniej w 1667 r. tuż po objęciu przez zakon Benedyktynek kościoła pw Św. Jakuba oraz folwarku z gruntem, na którym to założono omawiany cmentarz. Bezpośrednią przyczyną było zburzenie klasztoru Benedyktynek przez Szwedów w 1656 r. To na jego terenie znajdował się pierwotnie cmentarz dla zakonnic.  Po tym jak w 1795 r. Rejencja Kwidzyńska zatwierdziła uchwałę Rady Miasta Torunia o zakazie pochówków w obrębie murów miejskich postanowiono, że głównym cmentarzem dla katolików z gminy nowomiejskiej będzie cmentarz wokół kaplicy Św. Katarzyny. Jednakże później, w okresie wojen napoleońskich, kaplica i inne zabudowania dookoła tj. Przedmieście Katarzyńskie zostały zniszczone toteż przystąpiono do jej rozbiórki (1811), którą dokończyły już władze pruskie w 1814 r. Rozpoczęło się staranie o teren pod nowy cmentarz. Ewangelicy zakończyli je sukcesem już w 1817 r. gdy założono cmentarz ewangelicki na Jakubskim Przedmieściu, katolicy zaś do czasu poświęcenia nowej nekropolii tuż przy wymienionym już cmentarzu ewangelickim w 1839 r., korzystali z cmentarza Benedyktynek. Nie było to na rękę władzom wojskowym, które zamierzały rozbudować pierścień fortyfikacyjny wokół Torunia. W najbliższym sąsiedztwie przystąpiono do budowy Fortu Św. Jakuba toteż Prusacy nakazali zamknięcie cmentarza. Tym bardziej iż, Benedyktynki po kasacji zakonu (1832r.) musiały opuścić swoją siedzibę. Ostatecznie decyzję o likwidacji wydano w 1837 r. choć do fizycznego usunięcia nigdy nie doszło. Jeszcze w 1859 r., a nawet w 1912 r. parafia próbowała ponownie otworzyć cmentarz, spotykała się jednak z odmowami.

3.   Ocena wartości cmentarza

              3.1.        Wartości architektoniczne

Cmentarz przypuszczalnie położony był na lekkim wzniesieniu i przyjmował kształt zbliżony do prostokąta. Na jego terenie znajdował się krzyż lub kapliczka, nie istnieje.  Nagrobki nie przetrwały do dziś toteż nie można nic powiedzieć o wartościach architektonicznych.

              3.2.        Wartości historyczne

Piewotnie cmentarz dedykowany wyłącznie siostrom zakonnym ze zgromadzenia Benedyktynek, w okresie 1811-1839 chowane tam były również osoby świeckie wyznania katolickiego. Brak nagrobków oraz dostępu do innych źródeł nie pozwala na szczegółowe ustalenie tożsamości i funkcji osób pochowanych.

              3.3.        Wartości przyrodnicze

Ogólny stan zachowania: nie zachowany.

Wyniesiony teren bez zieleni wysokiej, krzewy porastają jedynie skarpę i obrzeża terenu.

Stan gatunkowy:

 

drzewa

brak

krzewy

śnieguliczka biała

pozostałe

trawy, roślinność ruderalna

starodrzew

brak

Brak pomników przyrody oraz rzadkich i okazowych gatunków roślin.

Zagrożenia:

  • Składowanie odpadów.

              3.4.        Wartości kulturowe

Pamięć o cmentarzu zatarta podobnie jak jego ślady w krajobrazie. Mało kto wie o tym, by na omawianym terenie znajdowały się kiedykolwiek miejsca pochówku, których fizycznej likwidacji (ekshumacji) nigdy nie przeprowadzono. Bardzo często składowane są śmieci, w tym wielkogabarytowe. W związku z budową osiedla w bezpośrednim sąsiedztwie, teren cmentarza jest obecnie składowiskiem piachu i innych odpadów budowlanych. Miejsce znajduje się w internetowej bazie zapomnianych cmentarzy Lapidaria.

4.   Wytyczne dotyczące prac remontowych, konserwatorskich i ochronnych

              4.1.        Nagrobki

            -          

              4.2.        Budynki cmentarne

            -          

              4.3.        Bramy i ogrodzenia

            -          

              4.4.        Alejki

-         

              4.5.        Zieleń

  • Opracowanie analizy historycznej kompozycji przestrzennej z projektem zagospodarowania.

              4.6.        Pozostałe elementy

  • Uprzątnięcie śmieci.

5.   Wytyczne dotyczące przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych i informacyjnych

  • Opracowanie, wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o istnieniu w tym miejscu dawnego cmentarza zawierającej rys historyczny oraz wiadomość o uszanowaniu tego terenu poprzez zakaz przejazdu i parkowania pojazdów mechanicznych.

6.   Dokumentacja fotograficzna cmentarza

Fot. 1. Widok od strony zachodniej.
Fot. 1. Widok od strony zachodniej.
Fot. 2. Widok na teren byłego cmentarza od strony skrzyżowania ul. Lubickiej z ul. Pułaskiego.
Fot. 2. Widok na teren byłego cmentarza od strony skrzyżowania ul. Lubickiej z ul. Pułaskiego.
Fot. 3. Widok z cmentarza na ul. Winnica w miejscu gdzie orientacyjnie stał krzyż lub kapliczka.
Fot. 3. Widok z cmentarza na ul. Winnica w miejscu gdzie orientacyjnie stał krzyż lub kapliczka.
 

7.   Bibliografia

              7.1.        Źródła niepublikowane

1. Karta Cmentarza, oprac. H. Grecki, 1996.

              7.2.        Źródła drukowane

1. Granice urzędowych części miasta Torunia, http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/torun_czesci_granice_tabela_2005.pdf [dostęp: 27.11.2013].

2. Księga wieczysta nr TO1T/00035746/5 dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html [dostęp: 27.11.2013].

3. Księga wieczysta nr TO1T/00044974/8 dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html [dostęp: 27.11.2013].

             7.3.        Mapy i plany

1. J. Böhmer, Karte der Stadt Thorn nebstUmgegend, 1: 12500, 1884.

2. Plan z Karty Cmentarza.

3. J. Röder, Plan miasta Torunia, skala 1: 10 000, Toruń: Zakład Graficzny”Sztuka”, 1934.

              7.4.        Opracowania

1. Kruszelnicki Zbigniew, Toruń nie istniejący, Warszawa-Poznań-Toruń: PWN, 1987.

2. Niedzielska Magdalena, Toruńskie cmentarze, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992, s. 53-54

3. Niedzielska Magdalena, Cmentarze na Jakubskim Przedmieściu – ewangelicki i katolicki, [w:] Cmentarz Św. Jakuba i inne chrześcijańskie cmentarze nowomiejskie pod red. Krzysztofa Mikulskiego. Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia-Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

              7.5.        Artykuły prasowe

-

              7.6.        Inne

1. Geoportal miasta Torunia, http://mapa.um.torun.pl/ [dostęp: 27.11.2013].

2. Strona internetowa poświęcona cmentarzowi Benedyktynek, http://lapidaria.wikidot.com/cmentarz-rzymskokatolicki-przedmiescie-jakubskie [dostęp: 27.11.2013].

3. M. Wiśniewski, Zapomniane cmentarze Torunia cz. 3, cmentarz Benedyktynek, “Kamień na kamieniu”, 14.10.2012, http://kamiennakamieniu.wordpress.com/2012/10/14/zapomniane-cmentarze-torunia-03-cmentarz-benedyktynek/ [dostęp: 27.11.2013]