Regulamin

 

Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Toruniu

Urbitor Sp. z o.o.

 

REGULAMIN

CMENTARZY KOMUNALNYCH

W TORUNIU

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Urbitor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 105/107 (zwany dalej Zarządcą Cmentarzy) administruje w Toruniu Domem Przedpogrzebowym oraz następującymi cmentarzami komunalnymi:

1) Centralnym Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Grudziądzkiej 192/196;

2) Cmentarzem Komunalnym nr 1 przy ulicy Grudziądzkiej 18/20;

3) Cmentarzem Komunalnym nr 2 przy ulicy Grudziądzkiej 139/141.

 

§ 2

 

1. Podstawowym miejscem pochówków jest Centralny Cmentarz Komunalny, na którym udostępnianie miejsc grzebalnych (z wyjątkiem miejsc w Alei Zasłużonych) nie podlega ograniczeniom.

2. Na Cmentarzu Komunalnym nr 1 miejsca grzebalne nie są dostępne.

3. Na Cmentarzu Komunalnym nr 2 miejsca grzebalne udostępnia się w szczególności w ramach wcześniej dokonanej rezerwacji lub w przypadku dochówku w grobowcach i grobach urnowych, a także po dokonaniu aktualizacji stanu miejsc.

 

§ 3

 

1. Na cmentarzach komunalnych urządza się następujące rodzaje grobów:

a) groby ziemne;

b) groby murowane;

c) groby urnowe murowane;

d) groby urnowe ziemne;

e) nisze w kolumbarium (ścianie urnowej).

f) ossuarium ( mogiła zbiorowa )

2. Groby ziemne i murowane urządza się jako:

a) groby zwykłe- przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny;

b) groby głębinowe przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo

c) groby podwójne lub szersze składające się z określonej liczby miejsc grzebalnych przylegających do siebie w poziomie.

 

 

II. WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ ROZPORZĄDZANIA

MIEJSCAMI GRZEBALNYMI

 

§ 4

 

1. Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat od daty ostatniego pogrzebu, za wyjątkiem opłat za korzystanie z miejsca pod grób murowany - okres opłaty obejmuje 90 lat oraz udostępnienie niszy w kolumbarium - okres opłaty obejmuje 40 lat

2. Opłaty dokonywane są w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym na Centralnym Cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192/196

3. Przedłużenie umowy dotyczącej miejsca grzebalnego może nastąpić po dokonaniu kolejnej opłaty przed upływem obowiązywania umowy.

4. Po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarzy. Zarządca Cmentarzy nie ma obowiązku powiadamiania stron umowy, ani dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy.

5. Po wygaśnięciu umowy dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

6. Rezygnacja Dysponenta z opłaconego miejsca do pochówku (REZERWACJA), czy likwidacja opłaconego grobu, odbywa się bez zwrotu kosztów poniesionych na wykupienie miejsca.

 

§ 5

 

Groby zwykłe i miejsca użyte do pogrzebu w grobach przeznaczonych do pomieszczenia więcej niż jednej trumny nie mogą być użyte do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu.

 

§ 6

 

1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca z Zarządcą Cmentarza i je opłaciła.

2. Dysponent posiada prawo zastrzeżenia lub wyłączenia konkretnych osób do pochowania w dysponowanym przez niego miejscu grzebalnym w przyszłości. Zastrzeżenie lub wyłączenie umieszczane jest na pokwitowaniu wpłaty za opłacenie miejsca grzebalnego.

3. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji z zastrzeżeniem ust.5.

4. Przy ustalaniu uprawnień do dysponowania grobem, nie bierze się pod uwagę zmarłych, których szczątki zostały usunięte poza przestrzeń grobu przeznaczoną do chowania.

5. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osóby, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Zarządca Cmentarzy nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.

6. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

7. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

 

§ 7

 

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

a) pozostały małżonek;

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);

d) krewni boczni do 4 stopnia;

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

3. Miejsca grzebalne nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

 

§ 8

 

1. Osoba, która otrzymała miejsce rezerwowe pod budowę grobu murowanego zobowiązana jest wybudować go w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia prawa do miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarzy.

2. Nakłady poniesione na grób murowany nie stanowią przedmiotu odrębnej od gruntu własności, co oznacza, że nabywcą grobu murowanego może być osoba posiadająca prawo do miejsca zajętego pod ten grób.

3. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 9

 

1. W Alei Zasłużonych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu może być pochowana osoba zmarła, której rodzina udokumentuje, iż osoba ta:

a) była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru);

b) brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu;

c) była Obywatelem Honorowym Miasta Torunia lub była odznaczona przez Radę Miasta Torunia Medalem „Za zasługi dla Miasta Torunia”;

d) była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Miasta Torunia;

e) została uprawniona przez Prezydenta Miasta Torunia na podstawie innych zasług lub doznanych cierpień.

2. Okoliczności wymienione w ust.1 pkt.a-e winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. W szczególnych przypadkach (np. wiek ponad 75 lat, nieuleczalna choroba, brak bliskich krewnych), decyzją Prezydenta Miasta Torunia miejsce, o którym mowa w ust.1 może być udostępnione osobie żyjącej, spełniającej jeden z warunków wymienionych w ust.1 pkt.a-e. Rozporządzenie takim miejscem rezerwowym na rzecz innej osoby nie jest możliwe z zastrzeżeniem ust.4.

4. Osoba, która uzyskała miejsce pod grób rodzinny na podstawie ust.3 może wskazać osoby z kręgu wymienionych w § 8 ust.1 uprawnione do pochowania oprócz niej w tym grobie.

5. W przypadku, gdy rodzina zmarłego, wymienionego w ust.1 pkt.a-e, dysponuje miejscami do jego pochowania w posiadanych już grobach rodzinnych, możliwa jest odmowa przydzielenia odrębnego miejsca.

 

 

III. WARUNKI PRZYJMOWANIA ZWŁOK DO POCHÓWKU

 

§ 10

 

1. W celu uzyskania zgody na przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu wymagane jest złożenie niezbędnych do tego celu dokumentów określonych przepisami prawa i ustaleniami niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim karty zgonu z potwierdzeniem zarejestrowania zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2. Przyjęcie do pochowania zwłok osoby zmarłej poza Polską, może się odbyć na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebu i udostępnianie obiektów cmentarnych do celów związanych z pogrzebem odbywa się w dniach i godzinach wskazanych w § 27. Udostępnienie cmentarza do pogrzebu w godzinach i dniach innych niż wymienione w § 27 wymaga zgody Kierownika Cmentarzy i dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Do określenia terminu pogrzebu przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.

4. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok Zarządca Cmentarzy może wstrzymać ceremonię pogrzebową lub w szczególnych przypadkach ustalić z organizatorem pogrzebu termin dodatkowy na ich dostarczenie pod rygorem odmowy przyjęcia od niego kolejnego pogrzebu do czasu wywiązania się ze zobowiązania.

 

§ 11

 

1. Kopanie grobów i otwieranie grobowców może się odbywać wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji w godzinach porannych określonych w § 27 ust.5. Wcześniejsze wykopanie grobu może się odbyć wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarzy i w sposób gwarantujący zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie wykopu.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu)– za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel.

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez ministra właściwego ds. zdrowia) nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji na zarządzenie prokuratora lub sądu).

4. Miejsce po ekshumacji przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarzy bez zwrotu kosztów poniesionych na wykupienie miejsca pod grób.

 

§ 12

 

Przy chowaniu szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące zwłok.

 

 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO

 

§ 13

 

1. Dom Przedpogrzebowy składa się z:

a) dwóch sal ceremonialnych (małej i dużej);

b) miejsc chłodniczych do przechowywania zwłok;

c) sali do przygotowywania zwłok,

d) prosektorium

2. Zarządca Cmentarzy zapewnia całodobowe przyjęcie zwłok do przechowania.

 

 

 

V. ZASADY PROWADZENIA PRAC NA TERENACH CMENTARNYCH

 

§ 14

 

Roboty grabarskie i kamieniarskie na cmentarzach komunalnych mogą wykonywać uprawnione podmioty gospodarcze (posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo wpis do KRS), posiadające zlecenie od dysponenta grobu oraz spełniające wymogi określone przez Zarządcę Cmentarzy.

 

 

§ 15

 

1. Wykonawca prac ma obowiązek okazania Zarządcy Cmentarzy dokumentów rejestrowych o których mowa w § 15, polisy OC oraz zlecenia od dysponenta grobu.

2.Wykonawca podczas prac budowlanych, związanych z budową grobu murowanego, zobowiązany jest zapewnić nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

 

3. W przypadku prac kamieniarskich wymagane jest od dysponenta grobu złożenie wniosku o uzyskanie zgody na  postawienie nagrobka, ławeczki lub koski brukowej jak również złożenie oświadczenia dotyczącego usunięcia nagrobka, ławeczki czy też kostki brukowej po wygaśnięciu praw do miejsca pod grób. Opłacenie wniosku  na uzyskanie zgody na  postawienie nagrobka nie podlega zwrotowi.

4. Zarządca Cmentarzy przyjmuje od wykonawcy stosowne pisemne oświadczenie oraz wyznacza czas wykonania robót biorąc pod uwagę terminarz ceremonii na cmentarzach, roboty innych wykonawców, zadania Zarządcy itp.

 

§ 16

 

Warunkami, które musi spełnić uprawniony podmiot są m.in.:

1) zapewnienie przebiegu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp (użycie szalunków do wykopów, przegród na ziemię itp.);

2) użycie sprzętu dostosowanego do parametrów użytkowych cmentarzy (urządzenia zasilane elektrycznie, skrzynia do odkładania urobku przy dochówkach do grobów ziemnych);

3) zapewnienie bieżącego wywozu urobku poza teren cmentarzy;

4) zachowanie należnego porządku wokół miejsca prac;

5) przestrzeganie wszystkich innych obowiązujących na cmentarzach regulacji porządkowych.

 

§ 17

 

Wykonawca prac ponosi wszelką odpowiedzialność, także materialną, za wszystkie wyrządzone szkody w mieniu cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.

 

§ 18

 

Uprawniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w § 17 niniejszego regulaminu lub innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzach.

 

§ 19

 

Wymiary nagrobków określają obowiązujące wytyczne, dostępne w biurze obsługi klienta Zarządcy Cmentarzy.

 

§ 20

 

1. Wykonawca prac zgłasza zakończenie prac Zarządcy Cmentarzy.

2. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na terenie cmentarza zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

 

 

VI. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

§ 21

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) przebywania poza godzinami otwarcia;

b) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

c) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób;

d) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;

e) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

f) picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

g) żebractwa;

h) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);

i) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

j) spożywania wody z ujęć znajdujących się na terenie cmentarza.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy Cmentarzy:

a) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych;

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi;

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

e) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju;

f) ustawiania ławek i ogrodzeń;

g) umieszczania reklam i ogłoszeń.

 

§ 22

 

1. Dysponenci miejsc grzebalnych, osoby przebywające na terenie cmentarza oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na jego terenie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz do zaleceń i informacji Zarządcy Cmentarzy w szczególności umieszczanych na grobach, tablicach informacyjnych na cmentarzu, w prasie lokalnej lub internecie.

2. Zarządcy Cmentarza przysługuje prawo do kontroli (wglądu do) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.

 

§ 23

 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na dysponencie  grobu. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty zamykającej niszę.

2. Odpady pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów należy składować w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy Cmentarzy. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.

4. Wycinanie drzew w wieku powyżej 10 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub na miejscu rezerwowym może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i na jego koszt.

5. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami (np. ławeczki, nasady drzew lub krzewów) będą usuwane przez Zarządcę Cmentarza bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

§ 24

 

Z uwagi na konfigurację terenu i stary drzewostan przebywanie na cmentarzach komunalnych w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

 

§ 25

 

Zarządca Cmentarzy nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

§ 26

 

1. Biuro Administracji oraz Biuro Obsługi Klienta Zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192 czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. Cmentarze komunalne są otwarte codziennie w okresach

 a) od 1 kwietnia do 30 września- od godz. 8.00 do 20.00;

b) od 1 października do 31 marca- od godz. 8.00 do zmroku.

4. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 15.00

5. Kopanie grobów i otwieranie grobowców do pogrzebu odbywać się może w dniu organizacji pogrzebu w godzinach od 7.00 do 12.00.

6. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane w godzinach od 7.00 do 15.00.

7. Wjazd samochodem osób niepełnosprawnych odbywa się za okazaniem stosownych dokumentów.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

 

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządcy Cmentarza służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.

 

§ 28

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami).